Ο σύλλογος

  Ο Σύλλογος Μελετητών Δημοσίων Έργων Κεντρικής Μακεδονίας (Σ.ΜΕ.Δ.Ε.ΚΕ.Μ.) ιδρύθηκε το 1996, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, για να καλύψει την αποδεδειγμένη ανάγκη άμεσης εκπροσώπησης του κλάδου, η οποία διαπιστώθηκε από την εποχή της έναρξης εφαρμογής της νομοθεσίας ανάθεσης και εκπόνησης Μελετών Δημοσίων Έργων (Ν. 716/77).

Οι στόχοι και οι δραστηριότητες του Συλλόγου, σύμφωνα με το καταστατικό, καλύπτουν τα παρακάτω πεδία :

- Προάσπιση των επαγγελματικών συμφερόντων του κλάδου, με την παρακολούθηση των τροποποιήσεων του θεσμικού πλαισίου και τη διεκδίκηση της κατοχύρωσης των δικαιωμάτων, αλλά και της συμμετοχής των Μελετητών στη λήψη αποφάσεων

- Βελτίωση των συνθηκών δουλειάς και των όρων άσκησης του επαγγέλματος του Μελετητή Δημοσίων Έργων, είτε αυτό ασκείται ατομικά είτε στο πλαίσιο Γραφείου Μελετών

- Προβολή των διεκδικήσεων και των απαιτήσεων του κλάδου

- Μελέτη και προώθηση θεμάτων σχετικών με την τεχνική και την παιδεία, τόσο σε σχέση με τους τομείς ενδιαφέροντος των μελών του Συλλόγου, όσο και με το κοινωνικό περιβάλλον ευρύτερα

- Προώθηση της ανάπτυξης, με απαραίτητη προϋπόθεση τη φροντίδα για την προστασία του φυσικού και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.